الهه کلباسی
 
 دانش آموزان عزیز اول درس آزمون را با دقت مطالعه کنید بعد سوالها را جواب دهید .

نکته : همیشه باقی مانده کم تر از مقسوم علیه است .


نکته :اگر دو متحرک به سمت هم حرکت کنند باید سرعت آن ها را با هم جمع کنیم


نکته : اگر دو متحرک به دنبال هم حرکت کنند باید سرعت آن ها را از هم کم کنیم .


نکته : در تقسیم اگر بخواهیم بفهمیم حداکثر چند واحد می توان به مقسوم اضافه کرد تا خارج قسمت ثابت بماند به صورت زیر عمل می کنیم :

باید ببینیم چند واحد می توان به باقی مانده اضافه کرد تا باز هم کم تر از مقسوم علیه باشد .


نکته :در هر تقسیم اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی ضرب کنیم خارج قسمت همیشه ثابت است .اما باقی مانده در همان عدد ضرب می شود . (یک نمونه برای خودتان مثال بزنید و نتیجه را ببینید )


نکته :یک عدد شش رقمی که تکرار یک عدد سه رقمی باشد همواره بر اعداد 7 "11 " 13 " 1001 "و بر خود عدد سه رقمی که تکرار می شود بخش پذیر است .


نکته :برای تبدیل تومان به ریال کافی است عدد را در 10 ضرب کنید .


نکته : برای تبدیل ریال به تومان کافی است عدد را بر 10 تقسیم کنید .


سوال ریاضی از فصل سوم

(همراه با نکته های آموزشی آن بصورت درس آزمون )

 

1-با 55 توپ کوچک دسته های 7 تایی درست کرده ایم چند توپ دیگر لازم است تا یک دسته ی بیش تری درست کنیم .

 

2-  عددی را بر 6 تقسیم کرده ایم .باقی مانده چه اعدادی نمی تواند باشد ؟ و چه اعدادی می تواند باشد؟

 

3-  در یک تقسیم باقی مانده عدد (2) و مقسوم علیه عدد (7) می باشد . اگر خارج قسمت (401) باشد آن گاه مقسوم چند است ؟

 

4-  دو خود رو با سرعت 210 و 190 کیلومتر در ساعت به سمت هم می آیند .اگر فاصله ی اولیه ی آن ها 800 کیلومتر باشد چند ساعت طول می کشد تا به هم برسند ؟

 

5-  یک دوچرخه با سرعت 40 کیلومتر در ساعت در جاده ای حرکت می کند و یک خود رو با سرعت 55 کیلومتر در ساعت دو چرخه را تعقیب می کند اگر دوچرخه 75 کیلومتر از خود رو جلوتر باشد پس از طی چند کیلومتر خود رو به دوچرخه می رسد ؟

 

6-  اگر 34 بسته ی 12 تایی و 8 بسته ی 6 تایی مداد را بخواهیم بین 6 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند تا مداد می رسد ؟

 

7-  مجموع پنج عدد متوالی 395 می باشد اختلاف کوچک ترین و بزرگ ترین عدد کدام است ؟

 

8-  اگر در یک تقسیم مقسوم و مقسوم علیه را چهار برابر کنیم .آن گاه چه می شود ؟

 

9-  عددی را بر 7 تقسیم کرده ایم باقی مانده صفر شده است .اگر چهار واحد به آن اضافه کنیم و حاصل را بر 7 تقسیم کنیم .باقی مانده چه عددی می شود ؟

 

10-عددی را بر 6 تقسیم کرده ایم باقی مانده 2 شده است .اگر سه واحد به آن اضافه کنیم و حاصل را بر 6 تقسیم کنیم باقی مانده چه تغییری می کند ؟

 

11-محمد 1800 تومان پول داشت او ثلث پول خود را خرج کرد و نصف باقی مانده ی پولش را به خواهرش داد . چند تومان برای محمد باقی مانده است ؟

 

12- اگر در تقسیمی مقسوم و مقسوم علیه را چهار برابر کنیم.خارج قسمت و باقیمانده  چه تغییری می کند ؟

 

13- ثلث قیمت یک خودکار 2800 تومان است .ربع قیمت خودکار چند تومان است ؟

 

14- در امتداد یک خیابان به طول 42 متر به فاصله ی 7 متر یک درخت سرو کاشته ایم اگر اولین درخت سرو در اول خیابان کاشته شده باشد تعداد درخت های کاشته شده در این خیابان چند تا می شود ؟

 

15- اگر در یک تقسیم جای مقسوم علیه و خارج قسمت را عوض کنیم .باقی مانده ی تقسیم چه تغییری می کند ؟

 

16- اگر مجموع ثلث 360 و نصف 840 را بر 4 تقسیم کنیم پاسخ تقسیم چه عددی می شود ؟

 

17 –یک عدد شش رقمی که تکرار یک عدد سه رقمی باشد مانند (827827)همواره بر چه اعدادی بخش پذیر است ؟

1)7"11 " 13   2) 7 "13 "17   3) 11 "13 " 19   4) 11 "19 "1001نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 17 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 12 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی

پیک ریاضی جمعه      سوال مکعب و هوشی      آمادگی برای آزمون

    1-کدام یک از کسرهای زیر با کسر دو هشتم برابر نیست ؟

1)  یک چهارم                                 2) بیست هشتادم   

3) هشت بیست و چهارم                      4) شش بیست و چهارم

 

2- در یک مزرعه هشت پانزدهم زمین را پیاز و سیر کاشته اند .اگر بدانیم دو پنجم زمین را پیاز کاشته اند چه کسری از زمین مزرعه را سیر کاشته اند ؟

1)  یک چهارم    2) دو پانزدهم     3) یک پانزدهم   4) چهار پانزدهم

 

           3- محسن با پنج بیست و چهارم پولش یک جفت جوراب و با یک ششم پولش یک کلاه

                                                                                                

پولش ا    خرید چه کسری از پول محسن باقی مانده است ؟

 

            1)هشت بیست و چهارم                             2) پانزده بیست و چهارم

           3 )نه بیست و چهارم                                4) هفده بیست و چهارم

 

       4- حاصل عبارت زیر را بدست آورید ؟

 

         (یک دوم + یک چهارم + یک هشتم ) کدام است ؟

 

     1)هفت هشتم    2) پنج هشتم     3) سه هشتم     4) یک پنجم

 

    5- محمد سه چهاردهم یک دایره را قرمز زده است و بقیه ی دایره را رنگ آبی زده            ا  است.محمد چه کسری از دایره را رنگ آبی زده است ؟  

         1)هفت چهاردهم                               2) یازده چهاردهم

        3)دو پنجم                                   4) سه هفتم

 

   6- کسر دو بیست و هفتم را با چه کسری جمع کنیم تا حاصل جمع کسر پنج نهم              شود؟   

 

   1)پانزده بیست و هفتم                         2) یازده بیست و هفتم

3)هفده بیست و هفتم                         4) سیزده بیست و هفتم

 

دانش آموزان عزیز به جای آزمون آنلاین هر شب چند سوال برایتان می زنم با دقت حل کنید شنبه صحیح می شود . ( در ضمن عملیاتها را کامل بنویسید )

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تکلیف ریاضی روز پنجشنبه                    نمونه سوال های هوشی و مکعب  

                                    آمادگی برای آزمون

1-    اگر در عدد 53869 از رقم صدگان 3 واحد کم کنیم عدد چه تغییری می کند ؟

1)500 واحد کمتر می شود .

2)300 واحد کمتر می شود .

3) 3000 واحد کمتر می شود .

4) 30 واحد کمتر می شود .

 

2-    بزرگ ترین عدد 6 رقمی که جمع رقم های آن 17 باشد را نوشته ایم . رقم دهگان هزار آن کدام است ؟

1)7         2)8           3)6             4)9

 

3-    کوچکترین عدد 6 رقمی که در آن 1و 4و 7 به کار رفته و زوج است .کدام است ؟

1)100174    2) 174000     3) 100074      4) 147002

 

4-    کوچک ترین عدد شش رقمی که در آن هر یک از رقم های 3و1 دو بار تکرار شده اند .کدام است ؟

1)    100133          2) 110033    3) 101033    4) 113300

 

5-    یک عدد 8 رقمی داریم اگر به دومین رقم از سمت چپ آن 2 واحد اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند ؟

1)    200000 واحد افزایش می یابد

2)    20000واحد افزایش می یابد.

3)    2000000 واحد افزایش می یابد .

4)    2000 واحد افزایش می یابد .

 

6-    اگر عدد های زیر را با رقم بنویسیم "در کدام یک تعدادصفر ها بیشتر می شود ؟

1)    دو میلیون و سی پنج هزارو چهل

2)    سه میلیون و پنج هزارو چهار صد

3)    چهار میلیون و پانصد

4)    پنج میلیون و چهل و هفت هزارو یازده

 

دانش آموزان عزیز به جای آزمون آنلاین هر شب چند سوال برایتان می زنم با دقت و با مداد حل کنید شنبه این سوالها صحیح می شود .  کلباسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
معمای صعود حلزون 
  • مربوط به موضوع » معما و چیستان  » هوش ریاضی 

یکی از سوالات ریاضی اول راهنمایی صعود یک قورباغه به بالای دیوار است.

سوال زیر نمونه ای زیباتر برای ارائه در کلاس میباشد.

سوال:

دیواری به ارتفاع 30 سانتیمتر داریم. حلزونی قصد دارد به بالای دیوار برود اما در هر دقیقه  5 سانتیمتر بالا میرود و 4 سانتیمتر به پایین سر میخورد.

بدون اتلاف وقت چند دقیقه طول میکشد که حلزون به بالای دیوار برسد؟

********************************************************

راهنمایی: اگر راهی به ذهنتان نمیرسد با رسم شکل و ترسیم  مسیر حرکت و سرخوردن حلزون به جواب برسید.

یادتان باشد حلزون باید به بالای دیوار برسد، دقیقا روی دیوارنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی


معمای ریاضی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 10 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
                                             سوال هدیه ها

1-چه کسی از نیازهای کودکان آگاهی داشته و آنها را پیش بینی کرده است ؟

1)پدر و مادر   2)خدای بزرگ     3) پیامبران     4) تمام موارد

2-بنی اسرائیل به چه کسانی می گویند ؟

1)پیروان حضرت ابراهیم (ع)               2) پیروان حضرت موسی (ع)

3)پیروان حضرت عیسی (ع)                 4)پیروان حضرت نوح (ع)

 3-آسیه به زنان عالم چه درسی داد ؟

1)نگهداری از کودکان بی سرپرست 

  2) از مبارزه با ستمکاران بی ایمان نترسد.

  3)با همسران خود مهربان باشند .

  4) تمام موارد

4- نماز جماعت کدام یک از افراد زیر درست است ؟

1) علی حمد و سوره را می خواند اما بقیه ی قسمت ها ی نماز را نمی خواند

2)  محمد حمد و سوره را نمی خواند ولی بقیه ی قسمت ها ی نماز را می خواند.

3) رضا حمد و سوره و تشهد را نمی خواند اما بقیه ی قسمت های نماز را می خواند

4) رسول تمام قسمت ها ی نماز را می خواند .

5-این سخن از کیست ؟

"در نماز جماعت صف نماز گزاران مسلمان مانند صف فرشتگان خداست "

1)حضرت علی (ع)                              2 - حضرت محمد (ص)  

3) حضرت فاطمه (ص)                          4) امام هادی (ع)

6- کدام جمله صحیح است .

1)نماز فردای نمازی است که هر کس به تنهایی می خواند.

2) اقتدا کردن یعنی از کسی به طور کامل پیروی کردن

3)ثواب نماز جماعت بسیار بیشتر از نماز فرادی است .

4) پاداش نماز فرادی و جماعت برابر است .

7- اولین مسجد را.........و یارانش در نزدیکی شهر .......ساختند.

1 )پیامبر (ص) –مکه                     2) پیامبر (ص) – مدینه

3) حضرت محمد (ص)-مکه                4) حضرت علی (ع) – مدینه

8- اولین مسجدی که ساخته شد چه نام داشت ؟ 

1)مسجدالاقصی     2) مسجد کوفه   3) مسجدالحرام   4) مسجد قبا

9- پیامبر و یارانش مسجدی در مدینه ساخنتد که آرامگاه پیامبر (ص) در این مسجد می باشد نام این مسجد کدام است ؟

1)مسجدالحرام    2) مسجدالنبی      3) مسجد قبا      4) مسجدالاقصی

10- بزرگ ترین و مهم ترین مسجد اسلامی ......... در شهر .......می باشد.

1)مسجدالاقصی –بیت المقدس                   2) مسجدالحرام – مدینه

3)مسجدالحرام –مکه                           4) مسجدالنبی (ص)-مدینه

11- کعبه قبله ی مسلمانان در میان کدام مسجد قرار دارد ؟

1) مسجدالحرام   2)  مسجدالنبی    3) مسجد کوفه       4) مسجد قبا

12- مسجدالاقصی یکی ازمساجد مهم اسلامی می باشد که در شهر .......و در کشور ........واقع شده است .

1) بیت المقدس –فلسطین                          2) مکه – عربستان

3)بیت المقدس –لبنان                           4) بیت المقدس –اسرائیل

13- خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی نشانه ی چیست ؟

1)نشانه ی قدرت خداوند و نظم جهان        2) نشانه ی غم و دلتنگی مردم

3)نشانه ی روز قیامت                        4) هیچ کدام

14- تعداد رکعت های نماز آیات مانند کدام یک از نمازهای یومیه می باشد /

1) صبح         2) ظهر           3) مغرب               4) عصر

15- خواندن نماز آیات در مورد کدام یک از اتفاق های زیر واجب نیست؟

1) خسوف    2) غرش ابرها      3) کسوف       4) زلزله

16- کدام جمله صحیح است ؟

1)واجبات به اعمالی می گویند که لازم نیست یک مسلمان انجام دهد اما انجام دادن آن ثواب دارد .

2) واجبات به اعمالی گفته می شود که لازم است یک مسلمان انجام دهد و اگر انجام ندهد گناه کرده است .

3) واجبات به اعمالی گفته می شود که بهتر است یک مسلمان انجام دهد و اگر انجام دهد ثواب کرده است .

4-واجبات به اعمالی گفته می شود که بهتر است یک مسلمان انجام دهد و اگر انجام دهد ثواب دارد .

17-کدام یک از نمازهای زیر واجب است ؟

1) نماز آیات   2) نماز های یومیه    3) نماز میت   4) نماز جمعه

18- روزی در استان اصفهان ماه گرفتگی رخ داد رضا و محمد نماز آیات خود را به این ترتیب خواندند ؟

رضا : 2 رکعت در هر رکعت 5 رکوع به جا آورد و بعد از هر رکوع سوره ی توحید خواند .

محمد : 2 رکعت خوانددر هر رکعت 5 رکوع به جا آورد که برای این کار سوره ی توحید را پنج بخش تقسیم و بعد از هر بخش یک رکوع خواند .

در مورد نماز آنها کدام گزینه درست است ؟

1) نماز هر دو صحیح است

2)نماز هر دو باطل است

3)  نماز رضا صحیح است و نماز محمد باطل است .

4)نماز محمد صحیح است و نماز رضا باطل است .

19- نماز آیات ........رکعت است و جمعا ...........رکوع دارد .

1)  2-5       2) 2-10     3) 4-10       4)4-5

20- امام موسی کاظم در مقابل بی ادبی آن مرد چگونه رفتار می کرد ؟

1)خشمگین و عصبانی شد.

2) به یارانش اجازه داد تا او را تنبیه کنند .

3)یارانش را به آرامش دعوت می کرد و می گفت صبور باشید او به اشتباهش پی خواهد برد .

4)  از خداوند می خواست او را به عذاب کارهایش برساند.

21- در آیه ی " والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین "

به لقب کدام یک از امامان بزرگوار اشاره شده است ؟

1) امام هفتم (ع)   2- امام نهم (ع)    3- امام هشتم (ع)   4- امام دهم (ع)

22- به تر تیب نام پدر و مادر امام موسی کاظم (ع) چه بود ؟

1) امام محمد باقر (ع)  -حمیده       2) امام جواد (ع) – حمیده

3)امام صادق (ع) –نرگس           4) امام صادق (ع) –حمیده

22- امام موسی کاظم در کدام شهر به دنیا آمدند ؟

1) مکه    2) کوفه     3) مدینه     4) کاظمین

23- آرامگاه امام موسی کاظم در کدام شهر واقع است ؟

1) کاظمین     2) مدینه   3) بغداد    4) سامرا

24- کدام یک از امامان بزرگوار سال های زیادی در زندانهای حاکمان عباسی به سر برد و در زندان به شهادت رسید ؟

1) امام جواد (ع)                2) امام موسی کاظم (ع)

3)امام رضا (ع)                  4) امام صادق (ع)

25- در چه مواردی می توان به جای وضو تیمم کرد؟

1)هنگام درگیری در جنگ با دشمن              2) آب در دسترس نباشد

3)آب برای وضو گیرنده ضرر داشته باشد         4) در تمام موارد

26- اولین شرط واجب در تیمم چیست ؟

1 نیت                             2) کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ

3)زدن کف دو دست بر خاک        4) کشیدن کف هر دو دست بر پیشانی

 

 

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی

ضرب عدد در ۱۱

ضرب در عدد ۱۱ خیلی ساده است!

برای ضرب ۱۱ در یک عدد دو رقمی، حاصل‌جمع دو رقم را بین آن دو قرار دهید:

 

در مورد آخر (12=7+5)، باید رقم ۱ را حذف کنید.و به رقم اول آن اضافه کنید(6=5+1)

در مورد یک عدد سه رقمی چطور؟ می‌توانید کشف کنید چه روی می‌‌دهد؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
                                                                                                     یک عدد عجیب

یک نفر از اساتید دانشکده شهر آتن پایتخت یونان چندی پیش عددی را کشف کرد که خصایص عجیبی دارد.

آن عدد:142857 میباشد.
اگر عدد مذکور را در دو ضرب کنیم، حاصل: 285714 میشود! (به ارزش مکانی 14 توجه کنید).
اگر این عدد را در سه ضرب کنیم حاصل: 428571 میشود!(به ارزش مکانی 1 توجه کنید).
اگر این عدد را در چهار ضرب کنیم حاصل: 571428 میشود!( به ارزش مکانی 57 توجه کنید).
اگر این عدد را در پنج ضرب کنیم حاصل: 714285 میشود!(به ارزش مکانی 7 توجه کنید).
اگر این عدد را در شش ضرب کنیم حاصل: 857142 میشود! (سه رقم اول با سه رقم دوم جا بجا شده)
اگر این عدد را در هفت ضرب کنیم حاصل: 999999 میشود!
لطفا" ضربهای بالا را خود شما نیز انجام دهید و حاصل را با عدد اصلی مقایسه کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
                          سوال هوش و ریاضی !!!! ... 

جای علامت سوال، چه عددی میگذارید؟

اگر:
5 = 1
25 = 2
125 = 3
625 = 4
? = 5

برای مشاهده جواب به ادامه مطلب بروید ...
ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید ...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی

این دو خط کاملا با هم موازی هستند خطای دید آن را اینگونه نشان می دهند .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
                                                                                          معمای عبور از پل

شخصی دو شمش طلا که وزن هرکدام 10 کیلو گرم است می دزدد. پلیس او را تعقیب میکند

 هنگام فرار به یک پل طنابی میرسد که قبل آن نوشته شده حداکثر وزن قابل تحمل 80 کیلوگرم.

وزن دزد مورد نظر 70 کیلوگرم میباشد . و او بدون اینکه طناب پل پاره شود  از ان عبور می کند و

دو شمش طلا را هم میبرد . سوال این است که این کار را چطور انجام داده؟تذکر: جوابهایی مانند اینکه ،خدا کمکش کرده یا صدقه داده یا از این نوع جوابها درست نیستن و جواب منطقی داره.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic