الهه کلباسی
 
 
دانلودفیلم آموزشی راهبردهای حل مسئله فصل اول( الگویابی ورسم شکل)
دانلود فایل
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلودفیلم آموزشی راهبردهای حل مسئله فصل دوم

دانلود فایل

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس اول (شناخت کسرها )
دانلود فایل
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلودفیلم آموزشی روش تدریس درس دوم (جمع وتفریق کسرها )
دانلود فایل
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 آذر 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
-تکلیف نیست

 1-شهری کوچک 4000 نفر جمعیت دارد .یک چهارم

آنها به شمال و یک چهارم آنها به جنوب سفر کرده اند .

چه تعداد از ساکنان این شهر به سفر نرفته اند ؟

 

2-یک چهارم زمینی را گوجه فرنگی و یک هشتم سیب-

زمینی و یک دوم آن را پیاز کاشته ایم چه کسری از -

مساحت زیر کشت نرفنه است ؟

 

3- مجموع دو کسر برابر دوازده هیجدهم است .اگر یکی

از آنها یک ششم باشد کسر دیگر چند است؟

 

4- تفاوت دو کسر سه چهاردهم است .اگر اولی دو هفتم

باشد کسر دومی چند است؟

 

5- ربع پولی 820 تومان است .نصف آن چند تومان است ؟

 

6- با دو هفتم چهار صد و نود تومان چند کیک 70 تومانی

می توان خرید ؟

 

7- دو پنجم عدد 500 کدام است ؟

 

8-ثلث عدد 300 برابر با خمس چه عددی است ؟

 

9- از خمس پول رضا 10 تومان کم کردیم .پولش 120 تومان شد.

پول رضا چند تومان است ؟

 

10- یک نهم مزرعه گندم و دو هیجدهم آن جو و دو نهم آن

سیب زمینی کاشته اند چه کسری از مزرعه زیر کشت

نرفته است ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 23 آذر 1393 :: نویسنده : الهه کلباسی
آقاپسرای خوبم تکلیف نیست .(خزانه سوال )

مفهوم كسر و مقایسه كسرها 

  این عبارتها را كامل كنید

 

1 )  نصف هر چیز از ربع آن ..............  است .

 

2 )  خمس هر چیز از ثلث آن .............. است .

 

3 )  هر چیز از ثلث آن .............. است .

 

4 )  دو ربع هر چیز با نصف آن .............. است .

 

5 )   ربع هر چیز  ..............  از نصف آن است .

 

6 ) ربع از خمس  .............. است .

 

7) یك سوم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

 

8) سه پنجم یعنی   .............. قسمت از   .............. قسمت مساوی و آن را به صورت   ..............  می نویسیم.

 


 

  علامت بزرگتر و كوچكتر یا مساوی بگذارید

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


 

این سوالها را جواب دهید

 

1 ) ثلث این عدد ها را بنویسید .

 

     24

     3  

     27

     18

 

2 ) ربع این عددها را بنویسید .

 

     20

     16

     8  

     24

 

 

3 ) نصف این عددها را بنویسید .

 

     20

     40

     12

     2  


 

كدام جمله درست و كدام جمله نادرست است ؟

 

1) خمس هر چیز از ربع آن كوچكتر است.

2 ) نصف هر چیز از ثلث آن كوچكتر است.

3 ) ربع هر چیز از نصف آن كوجكتر است.

4 )  ثلث هر چیز از ربع آن بزرگتر است.

5 )  یك شبانه روز یك هفته است.

 

6 )  یك ساعت   یك شبانه روز است.

 

مفهوم كسر و مقایسه كسرها 

  مسئله های زیر را حل كنید

 

1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم كشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟

 

 

2 ) در یك جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟

 

 

3 )  امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟

 

 

 

4 )  گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟

 

 

 

5 )  در یك جعبه  35  سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟

 

 

 

6 )  در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه كسری از موزها خورده شده است ؟  چه كسری از موزها خورده نشده است ؟

 

 

 

7 )  خمس یك كتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

 

 

 

8 )  كلاس پنج دبستان 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت كنند چند نفر در كلاس حاضر هستند ؟

 

 

 

9 )  خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

 

 

 

10 )  ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

 

 

 

11 )  علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ كرده است . او چند گلدان را رنگ كرده است ؟

 

 

12 )  كتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث كتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از كتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

 

 

13 از شكلی رنگ شده است ، چه كسری از شكل رنگ نشده است ؟

 

 

14 )  از 9 عدد خیار كه در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه كسری از خیار خورده شده است ؟

 

 

15 )  خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

 

 

مفهوم كسر و مقایسه كسرها 

 سوالهای تستی

 

1 ) نصف و ثلث عدد 18 به ترتیب چه عددهایی هستند؟

الف) 9 و 3                                        ج  ) 9 و 6

ب  ) 2 و 6                                        د  ) 2  و 3

 

2) چه كسری از شكل رنگی است ؟    

 

الف)             ب  )          ج  )                د  ) همه موارد   

                                   

  

3) كدام مورد زیر نشانه 5 تا از خمس است؟

 

الف)              ب  ) 1             ج  )              د  ) دو مورد الف و ب

                                        

  

4) نیما 8 سال دارد . سن او ربع سن مادرش است . مادر نیما چند سال دارد ؟

الف) 40 سال                              ج  ) 28 سال

ب  ) 32 سال                               د  ) 18 سال

 

 

5) كدام یك از شكلهای زیر به قسمتهای مساوی تقسیم شده است ؟

 

الف)                         ج  )

 

ب  )                                         د  )

 

 

6) كدام یك از كسرهای زیر "ربع" است ؟

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

                                    

7) چه كسری از شكل مقابل قرمز است ؟     

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  ) دو مورد ب و ج

 

 

 

8) آریا دو دوست دارد می خواهد گردوهایش را  بین خودشان بطور مساوی تقسیم كند. به هر كدام چه كسری از گردو ها می رسد ؟

الف)          ب  )                 ج  ) ثلث             د  ) دو مورد ب و ج

 

 

9) كدام علامت مناسب است ؟

 

الف)        ب  )            ج  )        د  )

 

 

10) كدام شكل زیر نشان دهنده كسر  است ؟

 

الف)        ب  )           ج  )

                                     

 

 

11) چه كسری از مساحت مستطیل رنگی است ؟ 

 

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

 

 

12) یك روز .......... یك ماه است ؟

الف)          ب  )                 ج  )               د  ) هیچكدام

 

 

13) یك ربع ساعت چه كسری از ساعت است ؟

الف)          ب  )                 ج  )               د  )

 

14) هر چیز را ........ آن چیز می گویند؟

الف) نصف                                       ج  ) خمس

ب  ) ربع                                          د  ) ثلث

 

15) پولی 8 تومان است تمام پول چند تومان است ؟

الف) 80 تومان                                        ج  ) 64 تومان

ب  ) 1 تومان                                          د  ) 56 تومان

 

 

مفهوم كسر و مقایسه كسرها   

  كارهای عملی

 

1)  كسرهای زیر را رنگ كنید ؟ بعد به سوالهای زیر جواب دهید ؟

 

    

 

   

 

  

 

  

 

الف) كدام كسر از همه بزرگتر است ؟       

ب  ) كدام كسر از همه كوچكتر است ؟  

ج  )  علامت بزرگتر و كوچكتر بگذارید

 

 

 

د  ) چه نتیجه ای از حل این سوال گرفته اید؟

 

 

2)  چه كسری از هر شكل سیاه شده است ؟

چه كسری از هر شكل سفید است ؟

 

                    

 

 

                      

 

 

                                         

 

 

 

                   

                   

3)  یك كیك بین 4 نفر به صورت زیر تقسیم شده است آیا سهم آنها مساوی است ؟ می توانیم  بگوییم كه به هر كدام كیك رسیده است ؟

 

 

                   

4)  برای هر كدام از این شكل ها یك كسر بنویسید و بگوئید كدام كسر بزرگتر است ؟  

 

        

 

                   

5)  با رسم شكلی نشان دهید كه است ؟

 

 

 

6)  در هر شكل به اندازه كسر داده شده ، آن شكل را رنگ كنید ؟

                           

 

                          

 

 

                        

 

 

 

                        

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 


إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
  گر خدا شما را یارى كند هیچ كس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یارى شما بردارد چه كسى بعد از او شما را یارى خواهد كرد و مؤمنان باید تنها بر خدا توكل كنند
                                            
                 


 
- نتیجه توکل! در این آیه که مکمل آیه قبل است، نکته توکل بر خداوند بیان شده است و آن این که: قدرت او بالاترین قدرتهاست و «اگر خداوند شما را یارى کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد، و اگر دست از یارى شما بردارد کیست که بعد از او شما را یارى کند»
در آیه گذشته روى سخن به پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله بود و به او دستور مى‏ داد، اما در این آیه روى سخن به همه مؤمنان است و به آنها مى‏گوید: همانند پیامبر، باید بر ذات پاک خدا تکیه کنند، و لذا در پایان آیه مى‏ خوانیم: «و مؤمنان تنها بر ذات خداوند، باید توکل کنند»


                                                                                                 آیه ی 160 آل عمران

دانش اموزان عزیز با حفظ صحیح این آیه و ترجمه ی آن امتیاز بگیرید .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :عکس متحرک باران

نفرات برتر در آزمون جامع ریاضی (ماه آبان )
با ترتیب :
1- آقایان ابطحی
2- منتظری
3- قاسم پیوندی
4- کاظمینی
4- حسینی
4-موسوی
4- صبوری نزاد
4- زاهدی
4-علی -حیدری
4- طاهری
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic