الهه کلباسی
 
 
دوشنبه 31 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

یک ضلع × خودش = مساحت مربع

یک ضلع × 4 = محیط مربع

طول × عرض = مساحت مستطیل

2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

مجموع سه ضلع = محیط مثلث

نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

یک ضلع × 4 = محیط لوزی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 31 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
جواب :7:20
جواب 3 متر

دانش آموزانی که جواب صحیح را ارسال کرده بودند امتیاز آنها در سامانه ثبت شد .

                                                                                                                      ممنون : کلباسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 31 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

بهار از راه رسیده با همه خوبیهاش ، با عطر گلهای که فضا رو پر کرده

با خنکی عصرهای که دلت می خواهد تا آخر دنیا رو قدم بزنی

اما ی مسئله هم وجود داره کسلی و بی حوصلگی ، خسته کننده بودن کلاس های شیفت عصر

لذت خواب ظهر و عقب موندن از مرور درس ها

ترم بهار مدرسه و دانشگاه انقدر زود سپری میشه که باورش سخته و همین باعث ضربه خوردن

دانش آموزان و دانشجویان میشه .امیدواریم با تلاش و پشت کار لحظه های خوبی برای خودتون بسازید.

                                                                                       کلباسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 31 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

سلام وخوش آمدید

بسمه تعالی

Ø     اندازه طول كلاس را با متر اندازه می گیریم .

Ø     اندازه فاصله دو شهر را با كیلومتر اندازه گیری میکنیم .                                                

Ø     در مستطیل به ضلع بزرگ (درازا یعنی طول) می گوییم .                  

Ø     در مستطیل به ضلع كوچك (درازا یعنی عرض) می گوییم .         

Ø     هرجین برابر با 6 دست

Ø     هر دو جین برابر 12 است

Ø     از لوله شدن یك مقوا  استوانه درست می كنیم.                                              

Ø     به خطی كه شكل را به دو قسمت تقسیم می كند خط تقارن می گوییم .           

Ø     نیم خطی كه زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می كند نیم ساز می گوییم.

Ø     حاصل ضرب هر عدد در یك برابر است با همان عدد ( 4 = 1× 4)

Ø     حاصل ضرب یك در هر عدد  برابر است با همان عدد ( 6 = 1× 6)

Ø     حاصل ضرب هر عدد در صفر برابراست با صفر ( 0 = 0× 6)

Ø     به جواب هر تقسیم خارج قسمت آن تقسیم می گوییم.

Ø     خارج قسمت تقسیم هر عدد كه بر یك برابر است با همان عدد( 6 = 1÷ 6)

Ø     خارج قسمت هر عدد بر خود عدد برابر است با یك ( 1 = 6÷۶                                      

Ø     حاصل تقسیم صفر بر هر عددی برابر است با صفر ( 0 = 4× 0)

Ø     وقتی دو پاره خط یكدیگر را در یك نقطه قطع كنند به آن نقطه تقاطع یا نقطه مشترك می گویند .

Ø     به دو خطی كه هرچه قدر آن را ادامه بدهیم به هم نرسند (یكدیگر را قطع نكنند) دو خط موازی می گویند .

Ø     یك كیلومتر =1000متر          1متر =100سانتی متر          1 سانتی متر=10میلی متر                                         هر هكتار =10000متر مربع             1 كیلوگرم=1000گرم        5/0كیلوگرم=500گرم

Ø     به اعدادی كه بر دو 2 قابل قسمت نباشد فرد و به اعدادی كه بر 2 قابل قسمت باشند زوج می گوییم.

·        6-4-2(زوج)            7-5-3(فرد)         

Ø     اگر یك تقسیم باقی مانده داشته باشد می گوییم عدد اول  بر عدد دوم قابل تقسیم نیست.

Ø     هر 15 دقیقه یك ربع ساعت است

Ø     هر 30دقیقه نیم ساعت است

Ø     مكعب مستطیل از 6 مستطیل تشكیل شده است 

Ø     مكعب از 6 مربع تشكیل شده است.

Ø     شكل هندسی كه ضلع ندارد دایره است

Ø     شكل هندسی  كه سه قطر مساوی دارد مثلث  متساوی الاضلاع است.

Ø     هار ضلعی  ها 2 قطر و پنج ضلعی ها 5 قطر دارند.

 Ø     999و 1 می شود1000                

Ø     9999و 1 می شود10000

Ø     یك كیلوگرم=1000گرم   نیم كیلوگرم=500گرم

Ø     برای اندازه گرفتن جرم یك جسم از وزنه 1 كیلو گرمی استفاده می شود .

Ø     برای اندازه گرفتن جرم یك جسم  كوچك از وزنه ی گرمی استفاده می شود .

Ø     بزرگترین عدد یك رقمی 9 است.

Ø     بزرگترین عدد دو رقمی 99 است.

Ø     بزرگترین عدد سه رقمی 999 است.

Ø     بزرگترین عدد چها رقمی 9999 است.

Ø     بزرگترین عدد پنج رقمی 99999 است.

Ø     كوچكترین عدد دو رقمی 10 است.

Ø     كوچكترین عدد سه رقمی 100 است.

Ø     كوچكترین عدد چهار رقمی 1000 است.

Ø     كوچكترین عدد پنج رقمی 10000 است.

Ø     به قسمتی از خط راست كه ابتدا و انتها دارد و دو طرف باز است خط راست می گویند

.  Ø      به قسمتی از خط راست كه دوطرف آن بسته است. پاره خط می گویند               

Ø     به قسمتی از خط راست كه ابتدا دارد، ولی انتها ندارد. نیم خط می گویند

Ø     یك ساعت =60دقیقه

Ø     یك ساعت= 3600 ثانیه

Ø     یك دقیقه = 60ثانیه

Ø     فاصله هر دو عدد در ساعت 5 دقیقه است.

Ø     به مثلثی كه دو ضلع مساوی داشته باشد ‹‹متساوی الساقین›› می گویند .

Ø     به مثلثی كه سه ضلع مساوی داشته باشد‹‹ متوازی الاضلاع›› گفته می شود.

Ø     به مثلثی كه اصلاً ضلع مساوی نداشته باشد ‹‹مختلف اضلاع›› می گویند

Ø     اندازه گیری دور هر شكل را  محیط آن شكل گفته می شود.

Ø     اندازه گیری سطح هر شكل را مساحت آن شكل می گویند.

Ø     بین چند ضلعی ها مثلث متوازی الاضلاع ، مربع ، لوزی ضلع های هم اندازه دارند

Ø     برای رسم كردن گوشه راست ، از گونیا استفاده می كنیم.

Ø     بهترین وسیله برای رسم قرینه هر شكل گونیا است.

Ø      سه ضلعی 3 گوشه ، چهار ضلعی ها 4 گوشه ، پنج ضلعی ها 5 گوشه دارند.

Ø      بهترین وسیله برای كشیدن دایره پرگار است.

Ø      در كشیدن دایره با پرگار جای نوك سوزن پرگار مركز دایره است .    

Ø     خطی كه از مركز دایره می گذرد و  دو طرف دایره وصل می شود قطر دایره است

Ø     قطر دایره دو برابر قطر شعاع است.

Ø     هر دایره خیلی زیاد  شعاع دور قطر دارد

Ø     برای بدست آوردن شعاع دایره قطر آن تقسیم بر 2 می كنیم: 

قطر دایره= 6 سانتی متر                                             شعاع برابر است با   3 =2÷6

Ø     محیط مربع = یك ضلع ×4

Ø     مساحت مربع = یك ضلع × خودش

Ø      محیط مستطیل =(طول + عرض)×2

Ø     اندازه طول هر پاره خط را بوسیله خط كش اندازه می گیریم

Ø     فرمول بدست آوردن قطر چند ضلعی :                     تعداد اضلاع =N

o  

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوال امتیازی ریاضی

2- چهار نقطه A"B "C "D  همه در یک خط مستقیم قرار دارند .که در شکل زیر مشخص شده است .فاصله بین C"Aبرابر 10 متر و فاصله بین D"B برابر 15 متر و فاصله بین D"A نیز 22 متر است فاصله بین دو نقطه ی C"Bچند متر است ؟
                                         A______________________B__________C__________________________________D___مدت ارسال پاسخ تا 29 فروردین ماه 94

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوال امتیازی :
محمد حسین ساعت 6:55 از خانه به مدرسه می رود و ساعت 7:32 به مدرسه می رسد مهدی 12 دقیقه کمتر از محمد حسین این مسیر را طی می کند .دیروز مهدی ساعت 7:45 به مدرسه می رسد .ساعت چند او منزل را ترک نموده است ؟
                     مدت ارسال جواب تا شنبه 29 فروردین ماه 94
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 17 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
  
                                               صفحه ی دوم
16- هر مسلمان باید دوستانش را از بین چه کسانی انتخاب کند ؟

الف) آنهایی که زرنگ ترند .

ب) آنهایی که قوی ترند .

ج) آن هایی که خوب ترند .

د) آن هایی که غنی ترند .

17-وازه ی موعود در مورد کدام یک از امامان شیعه به کار می رود؟

الف ) امیر المومنین (ع)

ب) امام رضا (ع)

ج)امام محمد جواد (ع)

د) ولی عصر (عج)

18- عبارت "عج "کوتاه شده ی کدام یک از ادعیه های زیر است ؟

الف)عجل الله تعالی

ب) عجل الله تعالی فرجه

ج) صلی الله علیه و آله و سلم

د) علیه السلام

19-چرا مردم در جوانی پیامبر اکرم (ص) به او امین می گفتند ؟

الف) به دلیل امانت داری

ب) به دلیل راستی و درستی

ج) به دلیل صداقت

د) به دلیل محبت و مهربانی با مردم

20- در سال اندوه چه واقعه ای برای پیامبر اتفاق افتاد ؟

الف) فوت خدیجه (س)

ب) فوت عبد المطلب

ج)فوت ابو طالب

د) گزینه های الف"و "ج" درست هستند .

21- ابو طالب برای حفظ جان پیامبر و یارانش آنان را به کجا منتقل کرد ؟

الف )شعب ابی طالب

ب) سایبان بنی ساعده

ج) یثرب

د) بیرون شهر مدینه

22- رسول خدا در باره ی چه کسی فرمود ند : به خدا قسم آن هنگام که همه به من کفر میورزیدند او به من ایمان آورد آن گاه که مردم مرا از مال خود محروم می کردند او با ثروت خود به کمک من شتافت ؟

الف ) ابوطالب

ب) امیرالمومنین (ع)

ج) حضرت خدیجه (س)

د) حضرت فاطمه (س)

23- تحریم اقتصادی کفار مکه علیه پیامبر (ص) و یاران او چند سال طول کشید ؟

الف)یک سال

ب) سه سال

ج)دو سال

د) ده سال

24) یگانه دختر پیامبر (ص) چه نام داشت /

الف)زهرا (س)  ب) فاطمه (س)  ج) مرضیه    د) همه ی موارد درست است .


به این سوالها پاسخ کامل بدهید :

25- پیامبر اکرم قبل از بعثت چگونه با خدای یکتا راز و نیاز می کرد ؟

 

26- زیارت یعنی چه ؟

 

27- چرا مامون امام رضا را به شهادت رساند ؟

 

28- با توجه به آیه ی " والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین "لقب امام هفتم شیعیان چیست و یعنی چه ؟

 

29- نماز آیات چگونه خوانده می شود ؟ و در چه زمانی ؟

 

 

30-معنای" ربنا علیک توکلنا "را بطور کامل بنویسید ؟

 

 

                                 موفق و موید باشید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 16 فروردین 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

آزمون خود سنجی هدیه ها       
animated gifs of landscapes- waterfall

صفحه ی اول

1-در کدام یک از موارد زیر نمی توان به جای وضو تیمم کرد ؟

الف )درگیری با دشمن

ب)نبودن آب

ج)کمبود وقت

د)خستگی زیاد

2- اولین مرحله در انجام عمل تیمم کدام است ؟

الف)زدن کف دو دست در خاک

ب) کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ

ج)کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرفآن

دکشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست

3-برای تیمم به چه چیزهایی نیاز داریم ؟

الف)زمین خشک

ب) مقدار کمی آب

ج)خاک پاک

د)سنگ

4- حکومت ستم گر زمان امام رضا (ع) چه نام داشت ؟

الف )امویان    ب)عباسیان     ج) غزنویان   د)طاهریان

5- حرم با شکوه کدام امام بزرگوار در کشور ایران است و در کدام شهر قرار دارد ؟

1لف)امام محمد باقر (ع) –مشهد

ب)امام ششم –مشهد

ج)امام هشتم –خراسان

د)امام رضا (ع) –مشهد

6- کدام مورد از اعمال زیارت کردن نیست ؟

الف)سوغاتی خریدن

ب)عطر زدن به خود

ج)پوشیدن لباس تمیز

د)غسل زیارت

7- کدام یک از سفرهای زیر زیارتی نیست ؟

الف)قم     ب) همدان    ج) کربلا   د)شهر ری

8-کدام یک از کارهای زیر نشانه ی شجاعت نیست ؟

الف)حرف حق زدن

ب) زیر بار ظلم نرفتن

ج)با دشمنان خدا دشمنی کردن

د)به وظیفه عمل کردن

9- امام محمد تقی امام چندم شیعیان است و لقبش چیست ؟

الف) امام دهم –جواد

ب) امام نهم –جواد

ج)امام نهم – عبد صالح

د)امام دهم- کاظم

10- به کسی که بسیار بخشنده و سخاوتمند باشد چه می گویند ؟

الف)تقی

ب)نقی

ج)جواد

د)حسین

11- فرشته ای که پیام های خدا را برای پیامبران میآورد چه نام داشت ؟

الف)اسرافیل   ب) میکائیل    ج) عزرائیل   د) جبرئیل

12- روزی که پیامبر ما به نبوت برگزیده شد چه روزی بود و چه نام داشت /

الف)27 رجب- مبعث

ب) 27 رجب – غدیر

ج) 18 ذی الحجه –مبعث

د)18 ذی الحجه –غدیر

13- نخستین آیه بر پیامبر نازل شد مربوط به کدام یک از سوره های قران است ؟

الف) فلق    ب) ناس   ج) علق   د) کوثر

14- بهترین الگوی رعایت آداب و اخلاق اسلامی چه کسانی هستند ؟

الف) معلمان   ب) معصومین   ج) نیکوکاران  د) بزرگ تران

15- از رفتار ابوذر نسبت به پیامبر اکرم (ص) چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

الف) همیشه با هم و در کنار هم بودن

ب) مهربان بودن و احترام گذاشتن به یکدیگر

ج) عشق و علاقه به یکدیگر

د)فداکاری و محبت در راه دوست

                                               ادامه دارد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic