الهه کلباسی
 
 
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

برای دریافت نمونه سوالات سری اول اینجا کلیک کنید .
برای دریافت نمونه سوالات سری دوم اینجا کلیک کنید .
برای دریافت نمونه سوالات سری سوم اینجا کلیک کنید .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

برای دریافت سوالات سری اول  اینجا کلیک کنید .
برای دریافت سوالات سری دوم اینجا کلیک کنید .
برای دریافت سوالات سری سوم اینجا کلیک کنید .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

سوال ریاضی  تیز هوشان

1-چهارضلعی که قطرهای آن نامساوی و برهم عمود باشند چه نام دارد ؟

الف)مستطیل        ب)لوزی             ج)  ذوزنقه           د)مربع

2- هر لیتر حجم مکعبی به ضلع ........................ سانتیمتر است .

الف)100 سانتیمتر       ب) 20 سانتیمتر   ج) 10 سانتیمتر   د)5 سانتیمتر

3-ربع ظرفی خالی است . اگر در این طرف 24 لیتر آب موجود باشد آنگاه در کل

این ظرف چند لیتر آب بوده است ؟

الف)32             ب)   20          ج)  28               د)30

4-زمانی که عقربه ی ساعت شمار ثلث دور بچرخد . آنگاه عقربه ی ثانیه شمار

چند دور می چرخد ؟

الف) 240         ب)  120       ج)   360          د)هیچکدام

5-مجموع سن پدر و پسری 90 سال می باشد . اگر اختلاف سن آنها 30 سال باشد .

سن پسر چند سال می باشد ؟

الف) 30 سال       ب)  15 سال    ج)  60 سال     د)45 سال


6-اگر محیط مربعی دو برابر طول مستطیل و عرض مستطیل برابر نصف طول

مستطیل باشد در این صورت عرض مستطیل برابر است با :

الف) ضلع مربع   ب)  دوبرابر ضلع مربع  ج)  نصف ضلع مربع د)نصف محیط مربع


7-اتوبوسی 40 مسافر دارد . در یک ایستگاه خمس آنها پیاده شدند ولی به اندازه ی

نصف باقیمانده سوار شدند حلا تعدادمسافران اتوبوس چند نفر است ؟

الف) 48 نفر      ب) 36 نفر       ج)  26 نفر          د)50 نفر

 

8-هرگاه یک خط بر سه خط عمود شود آن سه خط نسبت به هم

چه حالتی دارند ؟

الف) برهم عمودند               ب)  یکدیگر را قطع می کنند

 ج)باهم موازیند                   د)برهم منطبق اند


9- در شکل مقابل چند زاویه ی قائمه می بینید ؟

الف) 8 زاویه  ب) 12زاویه    ج) 18 زاویه   د)16 زاویه


10-اگر ضلع مربعی را 3 برابر کنیم و بعد مساحت مربع اول را از مساحت مربع

به دست آمده کم کنیم باقی مانده ی مساحت چند برابر مساحت اولیه خواهد بود ؟

الف) 3برابر   ب) 4 برابر   ج)    8 برابر     د)9 برابر


11- معدل 5 نمره ی مجید 15 می باشد . چها نمره ی او 12 و 13 و 17 و 16

می باشد ولی درس بعدی را نمی داند . نمره ی او چند است ؟


الف)  13     ب) 15         ج)  17     د)19 

12-برای کشیدن نقشه ی زمین به طول 20 متر و عرض 15 متر در روی کاغذ ،

عرض زمین را 30 سانتیمتر کشیده ایم ، طول زمین را باید چند سانتیمتر بکشیم ؟

الف) 20 سانتیمتر    ب) 30 سانتیمتر     ج)   40 سانتیمتر     د)45سانتیمتر


13- در شکل روبرو به مرکز ((م)) و شعاع دلخواه دایره ای رسم کرده ،

نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم .شکل حاصل چیست ؟

الف)  مستطیل     ب)متوازی الاضلاع       ج) مربع         د)لوزی


14-نام دیگرمتوازی الاضلاعی که قطرهایش نیمساز زاویه هایش باشد چیست ؟

الف)مربع     ب) مستطیل       ج)   لوزی       د)ذوزنقه ی متساوی الساقین


15-کمترین تعدادسطحی که با آن می توان حجمی را به وجود آورد .

چند سطح است ؟

الف) 3        ب)  4          ج)  5                  د)6

 

16-می خواهیم 875 چوب کبریت را بین 9 نفر تقسیم کنیم به هر نفر

چند بسته ی 10 تایی چوب کبریت می رسد ؟

الف) 87          ب) 9              ج)  97                   د)8

17-رضا د ر یک روز 28 صفحه و روز دیگر 22 صفحه از کتابی را خوانده است

اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد .تمام کتاب او چند صفخه بوده است ؟

الف) 120      ب) 150      ج)   75             د)50 

18-اگر مقسوم و مقسوم علیه را برعددی غیر از ضفر تقسیم کنیم

خارج قسمت و باقی مانده چه تغییری می کند؟

الف)تغییر نمی کند

ب) خارج قسمت بر آن عدد تقسیم می شود و باقیمانده در

آن عدد ضرب می شود               

  ج)   باقی مانده در آن عدد ضرب و خارج قسمت تغییر نمی کند .                     

د)خارج قسمت تغییر نمی کند ولی باقیمانده بر آن عدد تقسیم می شود .


19-با قطعه ای سیم به طول 180 سانتیمتر می خواهیم متوازی الاضلاعی بسازیم

که یک ضلع آن 15 سانتیمتر باشد ضلع دیگر آن چند سانتیمتر می شود ؟

الف) 80          ب)     75      ج)  19         د)165

20-هرگاه عدد 727272 را بر عدد 72 تقسیم کنیم باقیمانده

کدام گزینه می شود ؟

الف) 111        ب) 1101         ج)1011            د)10101

21-یک سال 365 روز است . اگر خمس روز های سال باقی مانده باشد .

چند روز از سال سپری شده است ؟

الف) 292 روز      ب)   73 روز      ج)  302 روز      د)300 روز

22-مجموع سن فرهاد و خواهرش 27 سال است . 7 سال قبل مجموع سن

آنها چند سال بوده است ؟

الف)  20 سال       ب) 13 سال        ج)  34 سال         د)17 سال

 

23-در شکل مقابل قطرهای مربع بزرگ را رسم کنید . حالا بگویید

چند مثلث در شکل می بینید ؟

الف)   8          ب)12         ج) 4               د)16

 

24-دهگان عددی دو برابریکانش است و مجموع دو رقم یکان و دهگان 12 می شود

و صدگان آن بزرگترین رقم را دارد آن عدد کدام است ؟

الف) 921         ب)942             ج) 948          د)984

25-با اضافه کردن 213 به کدام یک از اعداد زیر عدد

دویست و پنجاه و شش هزارو سی و پنج حاصل می شود

الف)   25422     ب)  255822          ج) 256648           د)25848

26-قیمت یک جلد کتاب 260 تومان است . پول حسن 30 تومان کمتر

از نصف پول کتاب است حسن چقدر پول دارد ؟

الف) 230 تومان          ب)  100 تومان      ج)  130 تومان        د)160 تومان

27-کدام عدد زیر هم بر 15 و هم بر 6 بخش پذیر است ؟

الف) 430            ب) 810     ج) 825            د)940

28-در شکل مقابل چند نیم خط وجود دارد ؟

الف)  5                     ب)  3             ج)   7                   د)8

29-محصول گندم یک کشاورز 45 کیسه ی 80 کیلوگرمی است .

اگر مقدار گندم او سه برابر مقدار جو باشد.

.مقدار محصول جو این کشاورز چند کیلو گرم است ؟

الف)3600           ب) 10800       ج)12000        د)1200

30-معدل دانش آموزی در چهار درس 18 می باشد .

اگر نمره های او در سه درس 20 و 18 و 16 باشد

نمره او در درس چهارم چیست ؟

الف) 14             ب) 18        ج) 17          د)16   

31-مجموع پول مریم و زهرا 726 تومان است .

اگر مریم 126 تومان بیشتر داسته باشد زهرا چند تومان دارد ؟

الف)300 تومان            ب)  600 تومان    ج) 363 تومان       د)825 تومان

32-محیط مستطیلی با محیط مربعی برابر است .

اگر محیط مستطیل 40 متر باشد مساحت مربع را پیدا کنید ؟

الف)  100 متر مربع      ب)  10 متر مربع     ج)40 متر مربع        د)1600 مترمربع

33-مجید با ثلث پول خود 6 خودکار 48 تومانی خرید ،

از با بقیه پول خود چند دفتر 96 تومانی می تواند خریداری کند ؟

الف)12          ب)  9        ج) 6              د)3

34-علی 14 سال پیش 25 سال داشت او 6 سال دیگر چند ساله می شود ؟

الف) 66           ب)   33   ج) 45                د)31

35-علی 8 خودکار و محسن 12 خودکار از همان نوع خریداری کردند .

اگر محسن 816 ریال بیشتر پرداخت نماید .

 علی چند ریال پرداخت کرده است ؟

الف) 544    ب) 1632      ج)   604           د)1362

36-دو هواپیما در یک زمان به طرف هم حرکت می کنند .

فاصله ی آنها 2300 کیلومتر و سرعت اولی 600 کیلومتر در ساعت بود.

اگر پس از دوساعت به هم برسند سرعت هواپیمای دوم

چند کیلومتر در ساعت بوده است ؟

الف)   1100     ب)1200     ج) 550             د)850

37-لبنیات فروشی 84 کیلوگرم شیر را از قرار کیلویی 205 ریال خرید .

و از آن 20 کیلوپنیر تهیه کرد . پنیر کیلویی چند ریال تمام شده است ؟

الف) 17220       ب)1722    ج)   8601     د)861

38-در شکل مقابل چند پاره خط وجود دارد ؟

الف)  9        ب)  7       ج) 2               د)8

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
 
توجه داشته باشید که هر عکس( یک سیب =  سیب 10 (و( عکس نیمه سیب =  5  سیب) است.
·    در فروردین 10 کیلو فروخته شد
·    در اردیبهشت   40 کیلو   فروخته شد
·    در خرداد 25 کیلو فروخته شد
·    در تیر 20 کیلو فروخته شد
      نمودار تصویری سرگرم کننده و جالب راهی برای نشان دادن داده ها است.
شما بقیه ی نمودار تصویری را رسم کنی در ماههای فروردین تا تیر ماه را
تمرین :ا.موارد کابردی دیگر :هر هفته چند ساعت تلویزیون مبینید؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نمودار چیست؟

رنه دکارت ریاضی دان فرانسوی که در قرن 17 میلادی می زیست نخستین کسی بود که نمودار را به کار برد، نمودار نقشه یا طرحی است که با خطوط ، ارقام ، محور ها و دایره ها مطالبی را به ما بیان می کند .

آمارگران برای آن که پیام یا مطلبی را به ساده ترین صورت بیان نمایند از نمودارهای مختلف مانند نمودار میله ای ، نمودار خط شکسته ، نمودار تصویری و نمودار دایره ای استفاده می کنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
انواع نمودار ها

1-نمودار میله ای     2-نمودار خط شکسته    3-نمودار تصویری    4-نمودار دایره ای

نمودار میله ای:برای مقایسه تعدادوپیدا کردن ببیش ترین وکم ترین داده ها از نمودار میله ای استفاده می کنیم.درنمودار میله ای خطوط قائم را با عرض کم بصورت یک میله ،رسم می کنیم.

درنمودار میله ای،ترتیب قرار گرفتن میله هااهمیت ندارد.

برای رسم نمودار میله ای دو محورعمود بر هم رسم می کنیم که روی محور عمودی ،اطلاعات عددی وروی محور افقی موضوع داده ها قرار می گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic