الهه کلباسی
 
 
یکشنبه 25 مرداد 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

  تکلیف  شماره ی (8)ریاضی کلاسهای تابستانه                            

1-  در عدد "ششصد و هشت میلیاردو هشتاد و هشت میلیون و هفت هزارو هفتصد و نه "چند تا صفر وجود دارد ؟

 

2-  اولین رقم سمت چپ عددی در مرتبه ی یکان میلیارد قرار دارد . این عدد چند رقمی است ؟

 

 

3-  در عدد" پانزده میلیاردو یکصد میلیون وسیزده هزار و چهارده "مجموع دهگان میلیاردو صدگان هزار و یکان آن چند می شود ؟

 

4-  ارزش مکانی کدام رقم (7) در عدد "75470470637" از بقیه بیشتر است ؟

 

 

5-  ارزش مکانی کوچک ترین رقم در عدد رو به رو چیست ؟54326789998

 

 

6-  اگر در عدد "876543219"رقم (8) را به (6) تبدیل شود چه مقدار از آن عدد کم می شود ؟

 

 

7-  اگر رقم صدگان هزار عددی را که (6) است به (2) تبدیل کنیم چند واحد از آن کم می شود ؟(ابتدا عدد را در جدول بنویسید و بعد محاسبه کنید )

 

8-  اگر یک عدد هشت رقمی را به طور برعکس یعنی از آخر به اول بنویسیم به نظر شما رقم صدگان هزار به کدام رقم تبدیل می شود ؟

 

9-  کوچکترین عدد هفت رقمی از بزرگترین عدد سه رقمی چه قدر بیش تر است ؟

 

 

10- باتوجه به ارقام زیر بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی را بنویسید (3"5"7"9"4"0")؟

 


                                      موفقیت شما آرزوی من است :کلباسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 24 مرداد 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی

عرض مستطیلی خمس طول آن است .

 

 

اگر ثلث محیط مستطیل ۳۲۰ سانتیمتر باشد .

 

 

آنگاه اختلاف طول و عرض این مستطیل

 

 

 چند سانتیمتر می شود ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :تصویر متحرک طبیعت
تکلیف شماره ی 7 ریاضی کلاسهای تابستانه1-
الگوی عددی را ادامه دهید و رابطه ی بین اعداد را توضیح دهید .

....."..... "70 "90 " 100              ..... "..... "20 " 60 " 120


2-
یک جفت موش هر ماه یک جفت موش جدید به دنیا می آورند و هر جفت موش جدید نیز طبق قاعده ی بالا عمل می کنند پس از 4 ماه چند موش خواهیم داشت ؟

پاسخ را با یک الگوی شکلی نشان دهید و با یک الگوی عددی بنویسید .
"
تا پایان ماه چهارم هیچ موشی نمرده است  "
(
برای رسم شکل از شکل های ساده مثل دایره به جای موش استفاده کنید .)                                                                                               muizenplaatje


3-
ضرب های زیر را ذهنی بدست آورید .

.......= 30 ×6000           .......=900 ×900    .....= 7000×77

4-
عددهای زیر به صورت گسترده نوشته شده اند . آن ها را به صورت یک عدد بنویسید .

  .......= 5+ 20 +900 +1000 +80000 +600000
  .......= 6+ 40 + 5000 +900000
  ......= 2 +700 +30 +10000 +2000 +400000

5-
هریک از اعداد را به صورت گسترده بنویسید مانند نمونه ی بالا

                                                               =581738
                                                               = 90865
6-
جمع و تفریق های زیر را انجام دهید ؟

............= 108593-92600              ..........=347000-84000

...........=1000483-598000            ..........= 874206-87000

7-
بزرگترین عدد هفت رقمی که با رقم های "8 " 1 "0 " 5 "1 "6 "می توان نوشت کدام عدد است ؟

1)9865011     2)9861015     3) 9086511    4 )9865101

8-
مجموع سن محمد و خواهرش بیست سال است .سه سال دیگر مجموع سن آن ها چه قدر می شود ؟

9-
هنگام تولد حسین پدرش 37 سال داشت .اکنون که حسین 11 سال دارد پدرش چند ساله است ؟

10-
مریم و علی هر کدام 160 هزار تومان پول دارند اگر مریم 45 هزار تومان از پولش را به علی بدهد .اختلاف پول آن ها چه قدر است ؟


آقا پسرای خوبم این سوالها را با مداد و با دقت حل کنید .اولیاء گرامی روی تکالیف آنها نظارتی داشته باشید . در ضمن لطفا جدول ضرب را از آنها  بپرسید که فراموش نکنند و با سرعت جواب دهند .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عکس های متحرک بسیار جالب ، دیدنی و خنده دار

تکلیف شماره ی 6 ریاضی کلاسهای تابستانه
1- با رقم های 7 "2 " 0 "3 چند عدد سه رقمی می توان نوشت ؟


2- اگر رقم یکان هزار عددی را که 7 است به رقم 3 تبدیل کنیم چه می شود ؟


3- اگر با رقم های "5 "0 " 8 "6 "4 " بزرگ ترین عدد پنج رقمی را بنویسیم مجموع و اختلاف کدام دو رقم در آن با هم برابر است ؟


4- با رقم های "7 "1 "4 " 5 " چند عدد دو رقمی بدون تکرار رقم ها می توانیم بنویسیم ؟


5- مجموع پول سه نفر 94396 تومان است .اولی 30500 تومان دارد و دومی 8960 تومان بیشتر از اولی دارد پول نفر سوم چند تومان است ؟


6- یک عدد 6 رقمی را بنویسید که رقم یکان آن 7 و رقم صدگانش 4 و رقم دهگان هزارش 5 و بقیه ی رقم هایش 2 باشد .سپس این عدد را با حروف بنویسید ؟


7- اگر الگوی زیر را ادامه دهیم عدد بیستم چه عددی خواهد بود ؟

... و 31 و 25 و 19 و 13 و 7

8-برای اینکه محمد یک چوب را به 10 قسمت مساوی تقسیم کند چند با باید آن را اره کند ؟

9- جمع و تفریق کنید .(آنها را زیر هم بنویسید و عملیات را انجام دهید .)

.....=745008-2400              ...=512000+275000

...=549000-13000             ...=38258+21000

10-علی در کیفش 7 اسکناس 10000 تومانی و 4 اسکناس 1000 تومانی و 5 سکه ی 100 تومانی دارد . علی چند تومان پول دارد ؟

11- برای عدد های مخلوط زیر شکل بکشید ؟

سه و چهار پنجم                  دو و سه چهارم

آقا پسرای خوب این سوالها را با مداد و با دقت حل کنید دوشنبه همراه خود بیاورید .( در ضمن تکلیف 4 و 5 را هم همراه خود بیاورید .فراموش نکنید .)
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 13 مرداد 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 13 مرداد 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 13 مرداد 1394 :: نویسنده : الهه کلباسی


تکلیف شماره ی 5 ریاضی کلاسهای تابستانه

1- به کمک افراد نیکوکار مبلغ صد و پنجاه میلیارد صد و سی میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و بیست ریال در بانک ملی به حساب بیماران ریخته شد .

الف - عدد را با رقم بنویسید .

ب - هفتمین رقم از سمت راست در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

ج - بزرگترین رقم در چه مرتبه ای است ؟

2- کسرهای زیر را روی شکل نشان دهید ؟

   یک پنجم         

   چهار ششم

   صفر سوم

   چهار چهارم

3- محمد با ثلث پولش یک ماشین حساب 3700 تومانی خرید .کل پول او چند تومان بوده است ؟

4- محیط مربعی را به دست آورید که خمس هر ظلع آن 100 سانتی متر باشد ؟

5- به هر عدد 20000 تا اضافه کرده سپس از بزرگ به کوچک بنویسید ؟

300769224         4000000          58756430

...............           .............         ..............

6- در جای خالی عبارت داده شده کدام  عدد را می توان نوشت ؟
        3     3      3
  1= __+___+___
       ...   ...     ...
                                     3
7- چه کسری باید به کسر ___اضافه کنیم تا یک واحد کامل داشته باشیم ؟                           8

8- من چه عددی هستم ؟
بزرگ ترینم " شش رقمی ام " زوجم "دهگانم نصف یکان "صدگانم نصف دهگان و صدگان هزارم نصف صدگان است .

الف )189248        ب )   989246         ج)  199248

9- حاصل ضربهای زیر را بدست آورید ؟

=80 ×900              =50 ×4000         +700 ×50

10- برای این تساوی یک مسئله بسازید ؟

......= (30 +56 )- 490

آقا پسرای خوبم : این سوالها را با دقت و با مداد حل کنید شنبه حتما همراه خود بیاورید با سوال شماره ی 4 که قبلا زده بودیم . فراموش نکنید .

   نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تکلیف شماره ی 4 کلاسهای تابستانه
======================
1- محمد و علی هر کدام مقداری پول در بانک ملی پس انداز کرده اند .

با توجه به مقدار پول هر کدام بگوئید کدام یک پول بیشتری پس انداز کرده اند ؟ چه قدر ؟

علی =3845600 تومان


محمد =3859000 تومان

2- از هر یک از اعداد 10 هزار تا کم کنید و از بزرگ به کوچک مرتب کنید .

2574900        80080        307198        85000

3- در یک کارخانه تولید کلوچه هر روز 4 بسته ی صد هزارتایی و 8 بسته ی ده هزار تایی و 5 بسته ی هزار تایی و 4 بسته ی صد تایی کلوچه بسته بندی می شود تولید یک روز این کارخانه چند کلوچه است ؟


4- عدد ها را مقایسه کنید و علامت مناسب بگذارید ؟

200×40 ......20 ×300 
       
 4968430.......4968340  
 
 اعداد 8 رقمی .....اعداد 7 رقمی

48993 تومان .......489930 ریال


5- محیط مثلث متساوی الاضلاع 27 سانتی متر است .اندازه ی هر ضلع آن چند سانتی متر است ؟


6- ساختمان پزشکان 5 طیقه است . هر طبقه 3 واحد و هر واحد 4 اتاق دارد تعداد واحد ها و اتاق ها را تا طبقه ی پنجم با تکمیل جدول نشان دهید ؟

- این ساختمان چند طبقه دارد ؟........                        ..." ..." ... "... " ... "    طبقه

-این ساختمان چند اتاق دارد ؟...........                       ... "... " ... "... " ... "    واحد

- بین تعداد اتاق ها چه رابطه ای وجود دارد ؟....           ... " ... " ... " ... " ... "  اتاق7- بین اعداد 20 تا 70 چند عدد وجود دارد ؟

8- در یک مجموعه ی عددی عدد ابتدا 20 و عدد انتها 86 است در این مجموعه چند عدد وجود دارد ؟


نکاتی که در کلاس آموزش داده ایم .

عدد بزرگتر = 2: ( اختلاف 
+ مجموع )

عدد کوچکتر = 2 : ( اختلاف - مجموع )

تعداد عدد ها = 1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها )
برای بین دو عدد
تعداد عدد ها = 1- ( عدد ابتدا - عدد انتها )نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : الهه کلباسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic